Get Adobe Flash player


április

 

Hírmondó

a Vecsési Református Egyházközség kiadványa

2017/4. szám

 

„Eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat”. Jn 20,19-20.

 

            Húsvétra készülődve olvastam nemrég ezt a rövid igemagyarázatot, mely egész gyülekezetünk épülésére lehet. Így kívánok feleségemmel együtt Krisztus jelenlétében gazdag Feltámadás ünnepet valamennyiünknek!

            Olvasandó bibliai rész: Jn 20,19-29.

            „Bezárt ajtók mögött, félelmes szívvel vannak együtt Jézus tanítványai. Mesterüket keresztre feszítették, ez megrendítette őket. A sírt, ahová Jézus testét helyezték, üresen találták. Ez zavarba hozta őket.

            Arra a kérdésre keressük most a választ, hogy ebből a néhány megrendült tanítványból hogyan lesz bizonyságtevő gyülekezet? Hogy ez a riadt, csüggedt kis csapat hogyan terjesztheti el az evangéliumot széles e világon? Mind e mögött az a kérdés húzódik meg: hogyan újulhatnak meg gyülekezeteink?

           

Úgy, hogyha Jézus Krisztus, a feltámadott Úr áll a középpontban. „Eljött Jézus és megállt a középen”. Attól újulhat meg a gyülekezet, ha Őt várja. Ha szenvedésének és feltámadásának jeleit látja. Ha hallja Jézus köszöntését: Békesség néktek!

            Úgy, hogyha küldő szavát megértjük. A gyülekezet nem önmagáért él. Küldetése van. „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket”. Hogyan küldte Jézust az Atya? Szegényen, hogy másokat gazdagítson; fegyvertelenül, hogy szeretetével győzzön; egyszerű formában, hogy mindenkihez eljusson. Így küldi Jézus is a gyülekezetet, hogy vigyék az evangéliumot, az örömhírt mindenkihez „mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők; mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden”. (2Kor 6,9-10).

            Úgy, ha befogadó közösséggé leszünk. Az első tanítványok közösségében észrevették, hogy egy közülük elmaradt. „Tamás pedig... nem volt velük, amikor megjelent Jézus”. Felelősséget éreztek az egyért is. Nem tömegben gondolkodtak, hanem egyénben. Mint a jó pásztor, aki a századik juhot is hiányolta és megkereste. Ez a közösség nem rekeszti ki az elmaradót, hanem tartja vele a kapcsolatot. Ebben a közösségben vannak, akik boldogan vallják: „láttuk az Urat”; és van, aki azt mondja: „semmiképpen el nem hiszem”. De egyik sem rekeszti ki a másikat. Tudták, hogy a hit: Isten ajándéka. Remélték, hogy Tamás is megkapja majd ezt az ajándékot. Reménységük betelt.

            Úgy, hogyha Krisztus közelében formálódunk. A gyülekezetben a feltámadott Úr munkálkodik. Ezért mindig történik valami. Valaki leborul. Valaki békességet kap. Valaki megvigasztalódik. A gyülekezet emberformáló közösség, ahol Krisztus jelenléte a formáló erő, mígnem kiábrázolódik bennünk a Krisztus.

            Merjük kicsiny, erőtlen, megfáradt és nagy terheket hordozó gyülekezeteinket is húsvéti fényben nézni. Jó reménységben. Hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, Aki feltámasztja a holtakat (2Kor 1,9)”.

                                                                                                                                      Szeretettel: Dömötör Norbert és Krisztina

 

Húsvét vasárnap hajnali hálaadás

            Húsvéti Krisztus-dicséretre, imádságra és igeolvasásra hívjuk a gyülekezet tagjait és a böjtölőket húsvét vasárnap reggel 6 órára templomunkba, hogy így köszöntsük a feltámadás ünnepét és a Feltámadottat, és adjunk hálát a világtörténelem legnagyobb csodájáért és áldásáért!

 

Gyülekezeti családos tábor 2017

            Továbbra is hirdetjük szeretettel, hogy 2017. július 10 és 14 között gyülekezeti családos tábort tartunk a Monorierdei Sipító Pihenőparkban, ahová a gyülekezet minden korosztályából szeretettel várjuk a jelentkezőket (családokat és egyedülállókat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt). Kérjük, hogy aki szívesen részt venne a táborban, és még nem jelentkezett, mindenképpen tegye meg az előttünk álló két hétben. Végső jelentkezési határidő: április 23. A jelentkezésnél a nevet, születési dátumot, és az elérhetőséget kérjük megadni. A jelentkezés történhet személyesen a lelkipásztornál, vagy email-en, esetleg sms-ben az alábbi elérhetőségeken: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. valamint 06 30 319 5996.

 

Hírek a nagyvilágból

            Az üldözött keresztyének helyzetének világméretű elemzésével és támogatásával foglalkozó Open Doors nonprofit szervezet 2015-ös jelentése szerint 2015-ben 63 %-al több keresztényt öltek meg a hitéért, mint egy évvel korábban. A megtámadott templomok, imaházak, keresztyén műemlékek száma több mint megduplázódott, ami 2014-ben 1062, 2014-ben 2406 támadás volt. A keresztyénség történelme során még soha nem üldöztek és soha nem öltek meg annyi keresztyént, mint a XXI. században eddig.

            A világ 7 milliárd lakosából mintegy 2,3 milliárd a keresztény/keresztyén. Jelenleg legalább 400 millió keresztyén/keresztény van kitéve üldözésnek. Ez minden idők legnagyobb méretű keresztyénüldözése. Ez a tény a Reformáció 500. Emlékévében is alig kap nyilvánosságot a magyar médiumokban, az emberek túlnyomó része nem is sejti, hogy ez napjaink szomorú valósága. Imádkozzunk az üldözöttekért és az üldözőkért!

                        Az internet adatai alapján közre adja özv. Czövek Olivérné

 

Krisztus azért jött, hogy magára vegye bűneink büntetését

            Azt olvashatjuk Lukács evangéliuma 23. rész 35. versében, hogy a golgotai kereszten függő Jézus felé így kiabáltak a zsidók: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa! A Megváltót nem kedvelők ezzel azt is elismerték, hogy Ő sokakat megmentett, sok ember élete Krisztus által megváltozott, közülük többen tanítványok lettek.

            Ugyanakkor azt is látnunk kell a kiáltozó tömeg mondata mögött, hogy az Isten választott Krisztusa, Megváltónk sem a tömeg sugallatára, sem máskor nem magát akarta megmenteni. Ő valóban azért jött erre a világra, hogy másokért, mindnyájunk bűnéért tökéletesen eleget tegyen. Nem akarta magát megmenteni, noha kérhetett volna maga mellé angyalseregeket, de ő azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa mindazt, ami elveszett (Lk 19,10). Isten Krisztus keresztáldozata által hajolt le a bűnös emberhez, és küldött Szabadítót, Megváltót bűneink váltságára. Krisztus azért jött, hogy helyettünk magára vegye bűneink jogos büntetését.

            Isten adjon hitet abban, hogy a nagypénteki áldozat miattunk, érettünk, és helyettünk történt. Vezessen ez minket bűnbánatra, hogy valóban megbánjuk és megvalljuk azokat, elforduljunk tőlük és áldjuk azt, aki ily nagy áldozatot vállalt értünk.

            Legyen az értünk vállalt szenvedésekért áldott Megváltó Krisztusunk

Adózók figyelmébe! Az 1%-ról

Gyülekezetünk tagjainak, családtagjainak, munkában álló gyermekeiknek, ismerőseiknek az 1% felajánlásához a figyelmébe ajánljuk:

  • a Magyarországi Református Egyház technikai számát: 0066
  • a Fénysugár Vecsés Alapítvány (Czövek Olivér Református Óvodánk alapítványa) számát: 18714478-1-13
  • a Vecsési Református Keresztyén Alapítvány számát: 18689390-1-13

 

2017. áprilisi alkalmaink:

Április 2. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet teológusok bizonyságtételével

Április 9. 10 órakor Virágvasárnapi istentisztelet templomunkban

Április 9. 15 órakor Idősek szeretetvendégsége a gyülekezeti házban

Április 12-13. 18 órakor Úrvacsorára készítő istentiszteletek a gyülekezeti házban

Április 14. 10 órakor Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet templomunkban

Április 15. 16 órakor Női bibliaóra a gyülekezeti házban

Április 16. reggel 6 óra Hajnali hálaadás Krisztus feltámadásáért templomunkban

Április 16. 10 órakor Húsvétvasárnapi úrvacsorás istentisztelet templomunkban

Április 17. 10 órakor Húsvéthétfői úrvacsorás istentisztelet templomunkban

Április 23. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Április 23. 15 óra 30 perc Óvodánk húsvéti istentisztelete templomunkban

Április 30. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban

Május 2. 10 órakor Baba-mama kör az óvoda második emeletén

Május 7. 10 órakor Anyák napi istentisztelet a gyermekek szolgálatával

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

Minden kedden 18 órakor imaóra

Minden szerdán 10 órakor istentisztelet a Gondozási Központban

Minden szerdán 18 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónap 2. és 4. vasárnapján fél 9-től istentisztelet a Fő u. 49-ben

Minden vasárnap 10 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet templomunkban

Minden vasárnap 17 órától fiatal felnőttek bibliaórája a gyülekezeti házban

Elérhetőségeink: Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6. Mobil: +36 30 319 5996

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Honlap: www.vecsesireformatus.hu

Lelkészi ügyeletek:     kedden:           16:00-18:00   szerdán:         8:00-10:00

                                   csütörtökön:     16:00-17:00

                                   szombat, vasárnap, hétfő:       időpont egyeztethető

Lelkigondozói ügyelet:           csütörtökön 17:00-18:00

Áldott Húsvét ünnepeket kívánunk gyülekezetünk tagjainak és szeretteiknek!

Szerkesztette: Dömötör Norbert lelkipásztor és Orosz Károly pótpresbiter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Orosz Károly pótpresbiter