Get Adobe Flash player


2014-es missziói munkaterv

 

VECSÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2220 Vecsés, Árpád u. 6.

Tel.: 29/350-643 és 30/319 5996

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.vecsesireformatus.hu

MISSZIÓI MUNKATERV

A 2016. ÉVRE

A Vecsési Református Egyházközség presbitériuma és lelkipásztora a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. törvénye (Missziói Törvény) 10.§-a alapján a 2016. esztendőre is összeállította, és tárgyalta az év missziói munkatervét.

2016-OS VEZÉRIGÉNK:

„Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között”.

2Kor 2,15.

           

Hálával a szívünkben, az Úrnak dicsőséget adva kezdünk neki a 2016-os esztendőnek. A tavalyi évben Isten sok áldásában részesítette gyülekezetünket, növekedhettünk mind lelki, mind anyagi téren. Az Úr tanítványságunkban nevelt, hogy ne csak szánkkal valljuk Úrnak Jézust, hanem a szívünkkel is. Igyekeztünk Őt még hűségesebben követni, és engedni, hogy egyre inkább magához hasonlóvá formáljon.

            Jó volt megerősödni abban, hogy Jézus igazi tanítványokat szeretne, nem csupán nagyot mondókat és fogadkozókat. Ennek jegyében sokat haladhattunk, persze maradt jócskán adósságunk is az Úr felé.

            Talán legnagyobb örömünk volt az elmúlt évben ifjúságunk megújulása, több fiatalunk megtérése nyári táborunkban, hogy az Úr kegyelme oly dicsőségesen áradt közöttük. Ifjúsági csoportunk megerősödött, és nagy vágy támadt a szívükben Krisztust még jobban megismerni, szavát-igéjét hallgatni és hallani. Ez áldott hatással volt egész gyülekezetünkre.

            Jó volt megerősödni a közösségben is mind a kiscsoportok, mind pedig a nagy gyülekezet terén, hiszen annyi áldott dolog történt gyülekezeti szinten is. Mindezekért az Úré legyen egyedül a dicsőség, aki munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően (Fil 2,13).

            Az előttünk álló év Isten vezetése alapján a fenti ige jegyében telik majd: „Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között”.

            Ebben az évben azért imádkozunk, hogy ne csak Krisztus-arcúvá formálódásunkkal dicsőítsük Istent, hanem Jézus jó illataként az evangélium hirdetésével is, mind szavaink, mind pedig cselekedeteink által. Egy gyülekezetként szeretnénk kilépni a templom falai közül és az Úr Lelke által eggyé válni a misszió feladatának végzésében.

            Isten Krisztusban küldetést bízott ránk gyülekezetként és egyénenként. Szeretnénk ezt a küldetést megélni, és ott „ragyogni”, ahová Isten helyezett bennünket akaratából. Gyülekezetként Vecsésen, egyénenként pedig ki-ki a saját családjában, munkahelyén, baráti közösségében, vagy azon kívül lehet és lesz Krisztus jó illata.

            Szeretnénk ezt a szolgálatot örömmel és azzal a méltósággal végezni, hogy az Úr követei vagyunk: elmondhatjuk az evangéliumot és továbbadhatjuk Krisztus szeretetét.

            Ebben a szolgálatban felszabadítanak bennünket Pál szavai: Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre”. Nem a mi dolgunk az eredménnyel törődni, hiszen a fülek és szívek megnyílását az Úr Lelke adja. Isten az evangéliumot és az Ő szeretetét bízza ránk. Ezt szeretnénk továbbadni még nagyobb igyekezettel, de örömmel és szeretettel, ítélkezéstől mentesen, az eredményt pedig az Úrra bízni.

            Az Úr irgalmát kérjük, hogy ez a tőle kapott cél személyes életünkben, kisebb csoportjainkban és a gyülekezet egészében is megvalósulhasson! Így legyen!

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Istentiszteleti alkalmaink:

            Főistentiszteletünket minden vasárnap 10 órától tartjuk templomunkban. Hála az Úrnak vasárnapi istentisztelet-látogató gyülekezetünk javarészt állandó létszámot mutat, és hétről hétre szép számban összegyűlve figyelünk az Úr üzenetére.

            A lelkipásztor terve szerint minden hónap első vasárnapján tanítói igehirdetés hangzik majd egy-egy meghatározott témában, míg a többi vasárnapon nagyrészt Bibliaolvasó Kalauzunk rendjéhez csatlakozunk majd. Hisszük, hogy ebben az évben is Isten készít nekünk útmutatást minden egyes istentisztelet alkalmával.

            Minden hónapban egy vasárnap alkalmával a lelkipásztor felesége énekeket is tanít majd, hogy ez által is épülhessen gyülekezetünk közössége, és énekkincsünk és ismeretünk is növekedhessen, valamint, hogy új és régi énekekkel egyaránt dicsérhessük Istenünket.

            Minden hónap első vasárnapján imaközösséget is tartunk közvetlenül az istentisztelet előtt, hogy az adott hónap alkalmaiért imádkozzunk.

            Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 8:30-tól istentiszteletet tartunk a Fő u. 49. szám alatt is, ahová a környéken élő református testvéreinket várjuk. Sajnos az elmúlt év próbálkozása (meghívót küldtünk) nem járt sikerrel, hogy ezen alkalom létszámát növeljük. Főként idősebb testvérek járnak erre az alkalomra 5-6-an. Tematikájában illeszkedik a főistentisztelethez, hiszen ugyanaz az igehirdetés hangzik.

            A vasárnap délelőtti főistentisztelettel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk korosztály szerinti bontásban 2 csoportban (Bárka csoport – ovi, 1-2. osztály; Tanítvány csoport – 3-6. osztály).

            A Petőfi Sándor Római Katolikus Iskola jóvoltából (kötelező a havi egyszeri istentisztelet látogatás) továbbra is szép számmal vannak jelen a hittanos gyermekek vasárnaponként, bár a többi iskolából is vannak hűséges résztvevői ezeknek az alkalmaknak.

            Nagy öröm, és csodálatos Isten adta lehetőség ez számunkra, hogy az evangélium hirdetése által, annak befogadásával ők is Jézus Krisztus tanítványaivá lehetnek. A gyermek-istentiszteleti alkalmak továbbra is a gyülekezeti házban kerülnek megtartásra.

            Istennek vagyunk hálásak, hogy gyermekmunkás közösségünket megtartotta a tavalyi esztendőben is. Jelenleg 14-en szolgálnak aktívan a gyermek-istentiszteleteken felváltva (szükség esetén még öt főre számíthatunk), akik egyébként a gyerekmunka egyéb területein is szívesen munkálkodnak. Terveink szerint a gyermekmunkások továbbra is havi egy alkalommal találkoznak a lelkipásztor felesége vezetésével, a közösség és az Istennel való kapcsolat erősítése céljából. A gyermekmunkát a lelkipásztor felesége fogja össze és vezeti a lelkipásztor felügyeletével. Az előttünk álló esztendőben szeretnénk hangsúlyt fektetni a gyermekmunkások további képzésére, illetve, hogy ők is Krisztus jó illataiként még nagyobb odaadással és hozzáértéssel tudjanak szolgálni a gyerekek felé.

            Minden hónap első vasárnapján 16 vagy 17 órakor (az óraátállítás szerint) továbbra is házi istentiszteletre gyűlünk össze egy kedves testvérünk otthonában, a Klapka u. 47/a szám alatt.

            Minden második héten szerdán 10 órától a Jókai utcai Gondozási Központban tartunk istentiszteletet fontosnak tartva városunk időseit is. Ez az alkalom a résztvevők szempontjából ökumenikusnak mondható, hiszen nem csak reformátusok vesznek részt rajta, hanem katolikus és evangélikus testvérek is. A lelkipásztor ezeken az alkalmakon hangsúlyt fektet az evangélizációra is, hiszen sok olyan idős testvér is van a résztvevők között, akiknek semmilyen kötődése nincs Krisztushoz és az ő egyházához.

Hétközi alkalmaink:

            Baba-mama körünk minden hónap második keddjén reggel 8 órától kerül megtartásra az óvoda épületének baba-mama szobájában. Galambos-Béres Imola gyülekezeti tagunk vezetésével folytatódnak ezek az alkalmak. Továbbra is rendelkezésünkre áll baba-mama szobánk, ahol a mamák és babák figyelemmel követhetik vasárnapi istentiszteleti közösségünket is.

            Minden kedden 18 órától (téli időszakban 17 órától) gyülekezeti házunkban gyűlünk össze imaórára könyörögve gyülekezetünkért, egyházunkért, missziónkért, aktuális dolgainkért. Továbbra is rendkívüli fontosságúnak tartjuk ezt az alkalmat, melyet szeretnénk jobban a gyülekezet szívére helyezni. Ebben az évben tovább folytatjuk Cseri Kálmán igemagyarázatos könyvét, annak üzenetei segítenek bennünket alkalomról alkalomra az Istennel való kapcsolatban mélyülni és imádságainkat vezetni.

            Minden szerdán gyülekezeti központi bibliaórát tartunk 18 órától (téli időszakban 17 órától). Imádkozunk azért, hogy ez a közösség is erősödjön a Krisztushoz, és az egymáshoz való tartozásban, a közösségben, illetve a misszióban. A bibliaórák ebben az évben a vasárnapi igehirdetések textusaiban is segítenek majd elmélyülni.

            Református Óvodánkban is fontosnak tartva a missziói munkát, illetve az óvoda dolgozói közötti közösség és egység formálását, hetente csütörtökönként találkozunk fél 2-től egy áhítat közösségében. Az elmúlt évben Isten sok munkát elvégzett a szívekben és ezek az alkalmak nagyon áldottnak bizonyultak erősítve a munkatársak közösségét is, nem csupán az Istennel való kapcsolatot. Az óvoda dolgozóit is szeretnénk az ige által buzdítani, hogy Krisztus jó illatai legyenek a gyermekek és szüleik között.

            Óvodánkba rengeteg olyan gyermek jár, akik szülei nem tagjai gyülekezetünknek, csupán fontosnak tartva gyermekük vallásos nevelését intézményünket választották. Ebből a szempontból nem csak a gyermekek szíve missziói terület, hanem a szülői háttér is. Hála az Úrnak, a tavalyi évben elindulhatott havi egyszeri alkalommal a szülők számára is egy beszélgetős bibliaóra csütörtökönként, melyet az Úr kegyelméből rendszeresen tudtunk tartani, ha csak néhány fő részvételével is. Ebben az évben szeretnénk ezt az alkalmat erősíteni és továbbra is lehetőségként felkínálni a szülők felé.

            Ebben az évben tervezünk a szülők számára előadásokat is, melyeken keresztül megismerkedhetnek a keresztyén értékek és életfolytatás gyakorlati oldalaival. De az is nem titkolt célunk, hogy ezek az előadások lehetőséget adjanak a bizonyságtételre is: milyen jó Krisztushoz tartozni, őt ismerni.

            A szülői értekezletek és munkatársi megbeszélések továbbra is a lelkipásztor áhítataival kezdődnek, illetve a tanévnyitón, valamint nagy ünnepeinken ebben az évben is a gyülekezettel együtt istentisztelet keretében hallják Isten üzenetét az óvoda dolgozói, a gyerekek, és a szülők templomunkban.

            A fiatal felnőttek bibliaórai közössége továbbra is lehetőség a 25-45 év közöttieknek. Az alkalmakon résztvevők állandó száma növekedett az elmúlt évben (5-6 főről kb. 10 főre). Szeretnénk ebben az évben őket is tanítani, hogyan lehetnek Krisztus jó illatai közvetlen környezetükben.

            Ezekre az alkalmakra szeretnénk idén a fiatal, nemrég összeházasodott párokat és az elmúlt években felnőtten konfirmáltakat is hívni. Továbbra is kétheti (minden páros héten) rendszerességgel gyűlünk össze pénteken 18 órakor gyülekezeti házunk kistermében.

            Külön konfirmációs csoportunk a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás bevezetése miatt ettől a tanévtől kezdődően csak egy van, melynek óráit a 2015/16-os tanévben szombatonként, a 2016/17-es tanévben pedig péntekenként tartjuk majd gyülekezeti házunkban. Az előkészítés időszaka alatt igyekszünk az ifjúság és a gyülekezet közösségébe is bevonni konfirmandusainkat. Ebben nem csak az ifjúsági bibliaórák, hanem a táborok is segítségünkre vannak, különösen konfirmandus és ifjúsági csendeshétvégénk, melyet ebben az évben is tervezünk. A lelkipásztor ebben az évben szeretné végiglátogatni a konfirmandusok családjait is.

            Minden hónap harmadik szombatján 16 órától (téli időszakban 15 órától) női bibliaórai közösségre gyűlnek össze nőtestvéreink egy kedves gyülekezeti tagunk vezetésével gyülekezeti házunkban Isten Igéje mellett elcsendesedve.

            Továbbra is tartunk ifjúsági bibliaórát szombatonként 17 órától immár a gyülekezeti ház ifjúsági szobájában. Ahogyan azt fentebb említettük, az elmúlt nyáron több fiatal is átadta életét Krisztusnak, és ennek nyomán ifjúsági közösségünk igencsak megerősödhetett.

            Idén szeretnénk, ha ifjúsági közösségünk a gyülekezetben rendszeresebben szolgálna, illetve újra és újra találkozna a gyülekezet többi csoportjával, hogy érezhessék, ehhez a gyülekezethez tartoznak, fontosak Krisztusnak, és nekünk is.

            Az Úrnak legyen a dicsőség, hogy az újjászületett fiatalok a vasárnapi istentiszteleteken is rendszeresen részt vesznek.

Sákramentális és kazuális alkalmak:

            Az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatását a 2016. évben a mellékelt részletes munkaterv szerint tervezzük egyházközségünkben. Az úrvacsorai jegyekről gyülekezeti tagjaink gondoskodnak, Isten dicsőségére felajánlva őket. Örömünk, hogy mindezt nagy készséggel és örömmel teszik.

            Mindezen alkalmak mellett három nagy ünnepünkön a házi úrvacsora lehetőségét is biztosítjuk, illetve kérésre bármikor viszünk házi úrvacsorát idős, vagy beteg testvérekhez.

            A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása igény szerint történik a gyülekezetben. A szülőknek, keresztszülőknek egyalkalmas felkészítést tartunk, melyen a lelkipásztor jobban megismeri őket, valamint ők is a keresztség bibliai alapjait, annak gyakorlati következményeit, valamint a keresztelés istentiszteleti menetét.

            A keresztség sákramentumának kiszolgáltatásánál szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a szülők gyülekezetbe való integrálására, ennek egyik eszköze lehet az újonnan induló baba-mama kör, illetve az istentiszteletek alatt igénybe vehető baba-mama szoba.

            A lelkipásztor a keresztelői beszélgetések során szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni az evangélizációra és az evangélium érhető átadására is, azon családok számára, akik csak lazán kötődnek gyülekezetünkhöz.

            A temetéseket kiemelt fontosságúnak tartjuk, mint a misszió alkalmának egyik lehetőségét, hiszen többnyire – a városi adottságoknak is köszönhetően – egyházunkhoz, gyülekezetünkhöz egyáltalán nem, vagy csak lazán kötődő gyászoló családokkal találkozunk. A Feltámadás reménységének hirdetésén kívül fontosnak tartjuk a gyászolókkal való beszélgetést, mind a temetést megelőzően, mind azt követően, akár családlátogatás alkalmával is, melyet felajánlunk.

Egyéb rendszeres alkalmak és szolgálatok:

            Idén szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a látogatás szolgálatára mind gyülekezeti, mind pedig lelkipásztori szinten. Az elmúlt évben sikerült életre hívni a tervezett látogató csoportot, azonban tanításuk és közös szolgálatba állításuk időhiány miatt nem indulhatott el. Ez év elején e mulasztást szeretnénk pótolni, hogy a látogató csoport hivatalosan is elkezdhesse szolgálatát. Fő feladatuk az idősek és betegek látogatása lesz majd. A látogató csoport tagjai és a lelkipásztor negyedéves rendszerességgel találkozik majd egy közös alkalmon.

            A lelkipásztor feleségével együtt is szeretne többet látogatni. Ebben az évben elsődleges cél, hogy szeretnének minden presbiterhez és pótpresbiterhez eljutni.

            A lelkipásztor látogatónapja csütörtök. Amikor lehetőség adódik rá, a gondnok és a lelkipásztor karöltve is látogatja a gyülekezeti tagokat, betegeket, gyászolókat.

            Missziónk elengedhetetlen részeként 2016-ban is tartunk hittanórákat mind a négy városi iskolában, valamint Református Óvodánkban. Az Óvodában a lelkipásztor felügyeletével, az óvónők végzik a hitoktatás feladatát. Az iskolákban két főállású hitoktatónk és egy megbízott óraadónk, valamint a lelkipásztor tartja a hittanórákat. A hitoktatók a gyermek-istentiszteleteken is szolgálnak, így részt vesznek a gyermekmunkás közösség életében, illetve alkalmain is. Ezeken túl félévente egyszer külön is találkoznak a lelkipásztorral megbeszélés, illetve a hittanosok és a hitoktatás imádságban hordozása céljából.

            A 2016/2017-es tanévben ismét nagy feladatunk lesz a négy iskola hitoktatásának megszervezése, és még egy megfelelő főállású hitoktató alkalmazása e szolgálat ellátására. Istenhez könyörgünk bölcsességért, előrelátásért és a megfelelő személyért.

Ökumenikus Imahét a történelmi egyházakkal, egymás templomaiban, közös istentiszteleti sorozat.

            Október 31-én közös reformációi istentisztelet evangélikus testvéreinkkel.

            November 1-én 16 órakor ökumenikus temetői istentisztelet a Feltámadott és a feltámadás evangéliumának hirdetésével.

            Advent I. vasárnapján minden évben a Vecsési Zeneiskola szolgálatát hallgathatjuk meg délelőtti istentiszteletünk keretében gyülekezetünk épülésére és Isten dicsőségére.

            Presbiteri gyűléseket törvényünk szerint minimum negyedévente kell tartani, ennek megfelelően hívjuk össze tehát a Presbitériumot. Természetesen szükség szerint többet is tartunk, amennyiben indokolt.

            Ebben az esztendőben – a példamutatás fontossága miatt is – lelkipásztor számít a presbitérium tagjainak aktívabb lelki szolgálatára az istentiszteletek és a gyülekezet körül.

           

A lelkészi ügyeletek, hivatali órák rendje:

            Hétfő: Lelkipásztor szabadnapja                   Kedd: 16-18h,                                               Szerda: 8-10h                         Csütörtök: 16-17h.                                        Szombat, Vasárnap: Időpont kérhető

           

A lelkipásztor ettől az évtől szeretne egy új lehetőséget is biztosítani a gyülekezet számára, mégpedig egy úgynevezett lelkigondozói ügyeletet bevezetni, ahol előzetes időpont egyeztetés nélkül is beszélgetés kérhető. Ennek időpontja: csütörtök 17-18 óráig.

RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ÉS PROGRAMOK

Konferenciák:

Fontosnak tartjuk, hogy gyülekezetünk, illetve annak vezetősége nagy Egyházunk közösségi életébe is bekapcsolódjon, így tervezzük a részvételt Mátraházán, a lelkészi, presbiteri és gyülekezeti munkások részére szervezett konferenciákon, valamint az év több presbiteri konferenciáján.

Idén szeretnénk konfirmandusainkat és ifiseinket nagyobb létszámban vinni az Egyházmegye által szervezett konfirmandus és ifjúsági csendesnapokra.

Gyülekezeti és missziói nap:

            Immár negyedik alkalommal kerül majd megszervezésre, egybekötve hittanos tanévzáró istentiszteletünkkel, ezen a napon szeretnénk elmerülni kötetlenebbül és gyakorlatiasabban abban, hogy mit jelent Krisztus jó illatának lenni, illetve szeretnénk az evangéliumot is jobban megérteni, valamint továbbadni. Szeretnénk erre az alkalomra, olyanokat is hívogatni, akik az elmúlt években nem jöttek el, vagy csak lazán kapcsolódnak gyülekezetünkhöz.

Kirándulások:

Ifjúsági és konfirmandus csendeshétvége tavasszal (CEGLÉDEN), ősszel gyülekezeti házunkban tanévkezdő csendesdélután a számukra, esetleg szalonnasütéssel egybekötve.

Hittanos és ifjúsági táboraink:

A tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy elutazós hittanos tábort az idei évben nem szervezünk, mert az Úr arra indította gyermekmunkás közösségünket, hogy ebben az esztendőben nagyobb hangsúlyt helyezzünk augusztus végi helyi táborunkra, melyen sokkal több gyermeket elérünk az örömhírrel.

Elutazós ifjúsági tábor: az idei évben is tervezzük ifjúsági elutazós táborunkat. Tavaly rendkívüli módon megáldotta az Úr ezt a szolgálatot, amiért kimondhatatlanul hálás a szívünk. Az idei tábort is Monorierdőre szervezzük, és imádkozunk az Úr áldásáért.

Augusztusi helyi gyermek és ifjúsági csendeshét (Mosoly hét). Minden évben augusztus utolsó hetében 50-60 gyermek látogatja meg helyi táborunkat (tavaly ez a szám már 70 fő volt). Isten kegyelméből ebben az esztendőben is hallhatják majd Isten üzenetét, és készülhetnek lélekben, a Krisztussal való közösségben is az előttük álló tanévre. Eddig minden nap 8-13 óráig tudtuk biztosítani a gyermekek számára táborunkat, de látva, hogy mennyien élnek hittanosaink közül a lehetőséggel, és hogy micsoda alkalom ez közöttük az evangélium hirdetésére, Isten indíttatásának engedve úgy döntöttünk, hogy táborunkat egész naposra bővítjük, azaz 8 órától 16 óráig fogjuk idén várni a gyerekeket. Abban reménykedünk, hogy legalább 100 gyermek fog élni a lehetőséggel, és így rengetegen hallhatják majd az evangéliumot. Hisszük, hogy Isten áldása lesz kezdeményezésünkön, és már februárban nagy erőkkel elkezdünk készülni erre az alkalomra, hiszen rengeteg feladat vár ránk ezzel kapcsolatban.

A hét a hittanévnyitó istentisztelettel zárul szeptember 4-én vasárnap.

Egyéb:

Tavasszal az Őrbottyáni Szeretetotthon lakói látogatnak el hozzánk egy istentiszteleti közösségre. Már tavaly is szerettük volna vendégül látni őket, de akkor nem sikerült megfelelő közös időpontot találni, majd később az ottani vezetőváltás miatt nem volt lehetőség a találkozás megvalósulására.

Idén a gyülekezeti kirándulás helyett gyülekezeti csendeshétvégét tervezünk, melyre nagy reménységgel tekintünk. Július 1-től 3-ig Mátraházán gyűlünk össze, hogy Isten igéje mellett gyülekezetként is elcsendesedjünk.

            Tavasszal és ősszel gyülekezetünk időseit egy-egy közösségformáló szeretetvendégség szervezésével örvendeztetnénk meg, hogy ilyen formán is törődjünk gyülekezetünk idősebb tagjaival. Egy előadással, és egy igei alkalommal is készülnénk nekik idősebb lelkipásztorok meghívásával. A tavalyi esztendőben már volt egy ilyen alkalmunk, akkor nagy áldásokat élhettünk meg rajta.

            Presbitereink számára ebben az évben „továbbképzéseket” is szeretnénk szervezni félévente egy alkalommal. Szeretnénk a Presbitériumot, mint közösséget is erősíteni, így a nyár végén egy közösségi napot tartanánk, ahol családjaikkal együtt lennénk egy teljes délelőttöt, majd a délutánt lelki feltöltődéssel töltenénk.

            Kiemelt alkalmunk lesz októberi evangélizációs és hitmélyítő hetünk, melyre ebben az évben is egy szolgálót szeretnénk megkérni. Az elmúlt évben bevált és szeretnénk a gyakorlatban megtartani, hogy a sorozat vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében veszi kezdetét, csütörtökig tart és hétköznapokon 18 órától kezdődik. Szeretnénk ennek a hétnek továbbra is nagyobb nyilvánosságot adni, hogy a városba is kijusson a sorozat híre.

            Ebben az évben is szeretnénk a reformációhoz kapcsolódva tanítás-sorozatot szervezni a Reformáció ünnepe elé, ahová neves előadókat, lelkipásztorokat tervezünk meghívni. Reformáció ünnepén közös úrvacsorás istentiszteleten emlékezünk meg a reformáció áldásairól evangélikus testvéreinkkel.

            A november 1-jét követő első vasárnap délelőtti istentisztelet gyászolók istentisztelete, melyre az elmúlt egy esztendő gyászoló családjait hívjuk, hogy a gyülekezet közösségében halljanak a Feltámadottról és a feltámadás reménységéről.

            2016-ban is szervezünk adventi gyermek-csendesnapot kézműves foglalkozással, készítve a gyermekeket karácsony szent ünnepére, mind lélekben, mind testben. Ezen az alkalmon kezdjük el a karácsonyi gyermek-szolgálatra való készülődést is.

 

Gyülekezeti alkalmak és szolgálatok 2016-ban, részletes missziói ütemterv

 

                                                                                                                                                              

Január            1. Újévi ünnepi istentisztelet

                        10. Presbiteri gyűlés a de-i istentisztelet után – választói névjegyzék

            17-24. Ökumenikus imahét a keresztyén felekezetekkel

                        24. Presbiteri gyűlés                                                                                                      

Február          10-12. Bűnbánati, úrvacsorára előkészítő istentiszteletek

                        14. Böjt első vasárnapja – úrvacsorás istentisztelet

                        15-18. Lelkészi hét Berekfürdő

                        19-21. Presbiteri és gyülekezeti munkás hétvége Berekfürdő                                        

Március         6. Bibliavasárnap – Presbiteri csendesdélután és továbbképzés

                        20. Virágvasárnapi istentisztelet – délután óvodai húsvéti istentisztelet

                        23-24. Bűnbánati előkészítő esték nagypéntekre és húsvétra

                        25. Nagypénteki úrvacsorás istentiszteletek de. 10 óra és du. 18 óra

                        27-28. Húsvét vasárnapi és hétfői úrvacsorás istentiszteletek                                        

Április             10. Őrbottyániak látogatása hozzánk, szeretetvendégség nekik

                        17. Idősek szeretetvendégsége előadással, igei szolgálattal

                        22-24. Konfirmandus és ifjúsági csendeshétvége - Cegléd                                              

Május            1. Hittanosok anyák napi szolgálata

            5. Mennybemenetel ünnepe, konfirmációi vizsga-istentisztelet 18 óra – templom

            8. Konfirmációs fogadalomtételi istentisztelet

            11-13. Bűnbánati, úrvacsorára előkészítő istentiszteletek

                        15-16. Pünkösd ünnepe, konfirmandusok első úrvacsoravétele                                      

Június            12. Hittanévzáróval egybekötött családi, gyülekezeti és missziói nap                            

Július              1-3. Gyülekezeti csendeshétvége Mátraháza

                        11-15. Ifjúsági elutazós tábor (7-12. o.) - Monorierdő

                        18-30. Előreláthatóan lelkipásztor szabadsága                                                                

Augusztus       17-19. Bűnbánati előkészítő istentiszteletek

                        21. Új kenyérért való hálaadás

                        22-26. Helyi gyermek és ifjúsági csendeshét (Mosoly-tábor)                                          

Szeptember     3. Presbiteri közösségi nap gyülekezetünkben

                        4. Hittanos tanévnyitó istentisztelet

                        17. Konfirmandus és ifjúsági tanévkezdő csendesdélután                                                

Október          1. Idősek napja – Idősek szeretetvendégsége előadással, igei szolgálattal

                        2. Óvodai tanévnyitó istentisztelet

                        9-13. Evangélizációs - hitmélyítő esték

                        16. Újborért való hálaadás – úrvacsorás istentisztelet

                       28-29. Reformációi esték – tanítások a reformációhoz kapcsolódva

                        30. Presbiteri csendesdélután és továbbképzés, előadás

                        31. Reformációi úrvacsorás istentisztelet az evangélikusokkal templomunkban              

November       1. Temetői istentisztelet – Ökumenikus alkalom

                        6. Gyászolók istentisztelete

                        20. Adventi gyermek-csendesdélután

                        27. Advent I. vasárnapja – Vecsési Zeneiskola szolgálata                                                  

December       22-23. Adventi bűnbánati előkészítő esték

                        24. Hittanos gyermekek karácsonyi szolgálata istentisztelet keretében

                        25-26. Karácsonyi ünnepi istentiszteletek

                        30. Bűnbánati előkészítő istentisztelet

                        31. Óévi hálaadó istentisztelet úrvacsorával